Życie rodzinne

Podstawa biblijna: List do Efezjan 4:1-3, 11-16

Prawda biblijna: Instrukcje Pawła w Liście do Efezjan podają praktyczne sposoby okazywania dojrzałości w życiu rodzinnym.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Życie rodzinne, lub zalogować się.

Kochać niekochanych

Podstawa biblijna: Ew. Mateusza 5:43-48; 7:12; Ew.Łukasza19:1-10

Prawda biblijna: Jezus nauczał i praktykował zaprzyjaźnianie się z ludźmi odrzuconymi przez innych.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Kochać niekochanych, lub zalogować się.

Dawanie siebie

Podstawa biblijna: Przypowieści Salomona 3:27; 11:24,25; 14:21; 19:20; 23:12; Ew. Mateusza 25:34-40; List do Rzymian 12:15,16; 1 List do Tesaloniczan 3: 12; List Jakuba 1:27

Prawda biblijna: Moja potrzeba bycia z Bogiem i innymi ludźmi.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Dawanie siebie, lub zalogować się.

Obfite życie

Podstawa biblijna: Przypowieści Salomona 16:25; 21:21,30; 22:1,4; 31:30; Księga Kaznodziei Salomona 2:1-1 1; Ewangelia Mateusza 6: 19-21,31-33; List do Efezjan 6:10; List do Iakuba 1:5; 1 List Jana 3:3

Prawda biblijna: W Chrystusie, będąc Jego naśladowcami, odnosimy sukcesy.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Obfite życie, lub zalogować się.

Mądre życie

Podstawa biblijna: Psalm 14:1; List do Rzymian 1:21,22 Przypowiesci Salomona 1:7; 2:6,7; 3:5,6; 14:9; 16:7; 19:8; 29:9,11; Ewangelia. Mateusza 7:24-29; ; 1 List do Koryntian 10:12; List do Galacjan 6:3; List do Tytusa3 :3 List Jakuba 1:5; 3:13-18.

Prawda biblijna: Potrzebujemy Bożej mądrości, aby podejmować właściwe decyzje w życiu.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Mądre życie, lub zalogować się.

On nas akceptuje

Podstawa biblijna: Ew. Marka 5:1-20

Prawda biblijna: Jezus uważa nas za niezwykle wartościowych, bez względu na to, jak mało wartościowi wydajemy się samym sobie.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję On nas akceptuje, lub zalogować się.

Blisko Boga

Podstawa biblijna: Ew. Mateusza 12:1-4; 14:22-33; 26:48-50; Ew. Maka 4:34; 6:30-32; 9:30,31; 14:3-9,32-38; Ew. Łukasza 8: 51-55; 10: 38-42; 24:36-43; Ew. Jana 1:35-39;11:1-6, 17-26; 13:1-5; 15:12-17; 18:14-9; 20:11-16; 21:4-13

Prawda biblijna: Ponieważ Chrystus proponuje nam społeczność z soba, możemy odpowiedzieć na to; propozycje; w sposób, jaki zbuduje to społeczność z nim.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Blisko Boga, lub zalogować się.

Niepodzielna lojalność

Podstawa biblijna: Księga Jozuego 24:14,15; 1 Księga Królewska 18:17-21; 2 Księga Królewska 17:32-41; Ew. Mateusza 6:24; List do Jakuba 1:26,27; 2:14-18

Prawda biblijna: Istnieje znacząca różnica pomiędzy wiarą w fakty zawarte w Biblii, a osobistym zaangażowaniem w związek z Chrystusem.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Niepodzielna lojalność, lub zalogować się.

Dzięki Jezusowi

Podstawa biblijna: List do Efezjan 2:1-10

Prawda biblijna: Chrystus jest jedynym, dzięki któremu możemy mieć związek z Bogiem.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Dzięki Jezusowi, lub zalogować się.

Bóg nas kocha

Podstawa biblijna: Psalm 139

Prawda biblijna: Bóg nas stworzył, dlatego kocha i rozumie swoje stworzenie.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Bóg nas kocha, lub zalogować się.