Wiara

Podstawa biblijna: Ew. Łukasza 7:1-10; 8:40-56.

Prawda biblijna: Powinniśmy zaufać Bogu, by kierował naszym codziennym życiem.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Wiara, lub zalogować się.

Grzech

Podstawa biblijna: Ew. Łukasza 7:36-50; List do Rzymian 3:23; 6:23; 1 List Jana 1:9

Prawda biblijna: Grzech jest buntem przeciwko władzy Boga nad naszym życiem.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Grzech, lub zalogować się.

Miłość

Podstawa biblijna: Księga Jeremiasza 31:3; Ew. Mateusza 6:31-33; Ew. Łukasza 6:31,32; Ew. Jana 3:16; List do Rzymian 5:8; 1 List do Koryntian 13:1-8; List do Hebrajczyków 12:5-11; 1 List Jana 2:15; 3:16

Prawda biblijna: Boża miłość daje nam przykład naszej miłości do innych.

Lekcja dostępna po wykupieniu subskrypcji.

Pokój

Podstawa biblijna: Księga Izajasza 26:3; Ew. Jana 14:27; List do Rzymian 5:1; 12:18,- List do Kolosan 3:15; List do Hebrajczykow 12:14

Prawda biblijna: Bóg jest źródłem pokoju. Związek z Bogiem jest pierwszym krokiem do pokoju z innymi ludźmi.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Pokój, lub zalogować się.

Łaska

Podstawa biblijna: Ew. Łukasza 15:11-32; List do Efezjan 2:8,9

Prawda biblijna: Bóg daje nam miłość i błogosławieństwa, na które nie zasłużyliśmy.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Łaska, lub zalogować się.

Bóg

Podstawa biblijna: 1 Księga Mojżeszowa 18:14; 1 Księga Samuela 16:7; Psalm 139:3,5,7-10; 147:5; Przypowieści Salomona 3:19,20; Ew. Mateusza 19:26; Ew. Jana 1:18; 4:24; Dzieje Apostolskie 17:24,27,28

Prawda biblijna: Nasze pojmowanie Boga jest często bardzo ograniczone.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Bóg, lub zalogować się.

Chrystus naszą nadzieją

Podstawa biblijna: Ewangelia Marka 13; Ewangelia Jana 14:16-17; List do Rzymian 8:34; 1 List do Koryntian 10:13; 2 List do Tymoteusza 3:16; 1 List Piotra 3:12; 5:7.

Prawda biblijna: Przepowiednie Chrystusa dotyczące naszej przyszłości.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Chrystus naszą nadzieją, lub zalogować się.

Powtórka

Podstawa biblijna: Powtórka z poprzednich lekcji (Chrystus we mnie, lekcje 27-38)

Prawda biblijna: Powtórka zasad biblijnych omówionych podczas ostatnich dwunastu spotkań.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Powtórka, lub zalogować się.

Charakter

Podstawa biblijna: 2 List Piotra 1:3-9

Prawda biblijna: Bóg pragnie, aby nasz charakter stale się rozwijał.

Aby uzyskać dostęp do lekcji należy wykupić subskrypcję Charakter, lub zalogować się.